خروج حضرت نوح(عليه السلام) از کشتى 10 محرم

 حضرت نوح(عليه السلام) در اول رجب به کشتى سه طبقه اى سوار شد که طول آن هزار ذرع و عرض آن چهارصد ذرع و بلندى آن چهل ذرع بود.

ساخت آن کشتى چهل سال طول کشيده بود و در يک طبقه آن حيوانات وحشى و در طبقه ديگر حيوانات اهلى و در طبقه ديگر آن حضرت نوح(عليه السلام) و مؤمنين قرار داشتند.

آنها پس از شش ماه و ده روز حرکت، در روز دهم محرم به «جودى» رسيدند و از کشتى خارج شدند.

حضرت نوح(عليه السلام) چهار پسر به نامهاى: کنعان ـ سام ـ حام ـ يافث داشت. «سام» مردى عفيف و نيک سيرت بود.

حضرت نوح(عليه السلام) بعد از طوفان، به اسم هشتاد نفرى که در کشتى بودند، قريه ثمانين را بنا نمود.

قابل ذکر است بعضى نوشته اند اول رجب سوار کشتى شدند و هفتم رجب از کشتى خارج شدند.(1)

پي نوشت:

1-حوادث الايام، ص  36.