خداوند دارى يک نيرو

آيا اين که مى گويند: “خداوند نيروى عظيمى است که همه جا هست و ناديدنى است و خالق همه موجودات است” صحيح است يا خير؟

جواب: تعبير نيرو درباره خدا هرگز صحيح نيست، زيرا گاهى ممكن است با نيروهاى جهان طبيعت اشتباه شود، خداوند يك وجود لايتناهى از جميع جهات است كه در همه جا بوده و هست و صفاتى مانند صفات موجودات طبيعت را ندارد.

دانشمندان اسلامى در كتاب هاى «تجسّم»  كراراً تذكّر داده اند كه براى تنزيه خداوند از هر نوع مشابهت به امور مادّى، بايد از به كار بردن الفاظى كه از آنها بوى «تجسّم» و «مادّى بودن» استشمام مى شود خوددارى نمود، از اين نظر بايد از به كار بردن لفظ «نيرو» درباره خداوند دورى جست، از اين جهت بايد گفت: خداوند نيرو نيست، بلكه او بالاتر از مادّه و نيرو و انرژى است و آفريننده همه آنهاست.
منبع:اعتقاد ما ،آيت الله مکارم شيرازى