آیا زمین خالی از حجت می شود؟

حضرت امام حسین (ع) در روز عاشورا به خواهرش ، زینب فرمود: على بن الحسین (امام سجاد) را حفظ کن ! نکند زمین خالى از حجت بماند. در صورتى که حضرت سجاد (ع) مى جنگید و شهید مى شد، حضرت امام باقر(ع) پنج ساله بود و در نتیجه زمین خالى از حجت نمى شد؛ تحلیل شما چیست ؟

پاسخ:

محدث قمى ـ ره ـ حدیثى را چنین نقل مى کند: .[۱]

اولاً: این حدیث نمى تواند صحیح باشد، چون جهاد در راه خدا، براى مریض جایز نیست . بیمارى امام ، یا مصلحت الهى یا طبیعى بود. اگر بیمارى حضرت جنبهء تقدیر و خدایى داشت ، که حضرت به جهاد نمى پرداخت ، ولى اگر جهاد مورد رضایت حضرت حق تعالى بود، حضرت اباعبدالله (ع) هرگز به خواهرش دستور نمى داد او را برگرداند. و اگر مورد رضایت خداوند متعال نبود،هیچ گاه حضرت سجاد (ع) کارى بر خلاف رضایت خدا انجام نمى داد ؛ زیرا امام معصوم علیه است و از هر گونه خطا به دور خواهد بود؛ مگر این که بگوییم این عمل جنبهء تبلیغاتى و براى تحریک احساسات و عقل و شعور مردم بود.

ثانیاً: به عقیدهء شیعه ، دوازده نفر از بهترین بندگان خدا، از طرف پروردگار به امامت منصوب شدند، با این مشخصات که چند سال عمر کنند و چگونه زندگى نمایند و به چه کیفیتى شهید شوند…

چون امام حسین (ع) مى داند حضرت سجاد (ع) ئباید زنده بماند و سال ها امت را رهبرى کند، به خواهرش دستور مى دهد او را برگرداند. وانگهى باشهادت امام سجاد، امامت در یازده امام ختم مى شد و حال آن که تمام وصایاى انبیاى اولوالعزم دوازده نفر بودند و در قرآن هم به تعبیرشده است .

گفتنى است تا امام اول زنده باشد، نوبت به امام دیگر نمى رسد و تا زمانى که امام حسین زنده بود، امامت امام سجاد تحقق پیدا نمى کرد.

پاورقی:

[۱] . ابوالحسن شعرانى ، دمع السّجوم ، ترجمه نفس المهموم ، ص ۳۷۰