ثواب الأعمال (ترجمه حسن زاده)

ثواب الأعمال ترجمه صادق حسن زاده( پاداش و کیفر کردار)

معرفى اجمالى

ثواب الاعمال و عقاب الاعمال شیخ صدوق توسط صادق حسن زاده با نام پاداش و کیفر کردار ترجمه شده است.

این اثر از دو بخش تشکیل گردیده است بخش اول ثواب اعمال نیک و در بخش دوم، مجازاتى را که در روایات براى اعمال ناپسند و نکوهیده نقل شده است که در کنار هم جمع آورى شده است. در حقیقت کتاب را مى توان نوعى دایره المعارف حسنات و عقوبات نامید.

نگاهى به ترجمه:

ارائه ترجمه اى صحیح، دقیق و روان مستلزم انتقال محتوا و یافتن قالبهاى شیوا و مناسب دستورى و برابریابى دقیق کلمات و تعابیر زبان مبدا است به تعبیر دیگر ترجمه بر سه پایه استوار است.

الف) انتقال پیام ب) برابریابى دستورى ج) برابریابى واژگانى بخش اول محتوا و پیام را شامل مى شود و بخش دوم و سوم در برگیرنده چارچوب ظاهرى متن است، مترجم بر آن بوده است که ترجمه اى با ویژگیهاى فوق ارائه دهد که ظاهرا در این امر موفق بوده است حال به برخى از مزایا و ویژگیهاى این ترجمه در دو بخش فوق اشاره مى کنیم. در بخش چارچوب ظاهرى: الف) آوردن ترجمه در صفحه روبروى متن عربى که موجب تطبیق آسان متن فارسى و عربى شده است. ب) درج شماره مسلسل براى روایات ج) ارائه فهرست مفصّل از مطالب کتاب چ) نگارش با قلم متناسب که خواندن را سهل نموده است د) اعراب گذارى متن عربى در بخش محتوا. الف) بهره گیرى از سبک روان و قابل فهم ب) دقت در انتقال محتوا مبدا به مقصد ت) آوردن مطالب اضافى در داخل کروشه بطور مختصر که به فهم ترجمه کمک مى کند ج) آوردن نمایه آیات، روایات تا یافتن حدیث موردنظر به راحتى و آسانى صورت پذیرد د) افزون بر چاپ فهرست فارسى، فهرست عربى هم آمده تا کسانى که ابواب ثواب الاعمال را با نامهاى عربى جستجو مى کنند به راحتى به آن دست یابند.

مترجم در آغاز کتاب مقدّمه اى گنجانده که به معرفى مؤلف کتاب، شاگردان و آثار او پرداخته است اشاره مى کند که در ترجمه خود از ترجمه هاى آقایان غفارى و محدث بندریگى بهره برده است. ولى بازگو نمى کند که وجه تمایز و امتیاز ترجمه او با ترجمه هاى قبل در چیست؟

نسخه شناسى:

نسخه حاضر توسط انتشارات طوبى با عنوان چاپ اول پائیز ۱۳۸۲ در قطع وزیرى چاپ و به بازار عرضه گردیده است.