تولد حضرت ابراهيم(عليه السلام) 10 محرم

حضرت ابراهيم(عليه السلام) در روز دهم محرم در شهر بابل عراق در ناحيه کوثى به دنيا آمد. مادرش نونا و پدرش تارخ بن ناحور بود.

در تاريخ آمده که ختنه را ابراهيم(عليه السلام) معمول داشت و بعد از آن مطابق آنچه در تورات مى باشد حضرت آنرا رسم ملت خود قرار داد. و در تاريخ آمده که خمس را نيز ايشان بنا نهاد.(1)

پی نوشت

1-حوادث الايام، ص 35.