خانواده شیعی » خانواده » نهاد خانواده »

توصيه هايي تربيتي براي داشتن خانواده سالم

عطا ايماني

  مواردي را که در بحران زدايي خانواده جنبه کاربردي دارد و مي تواند در بهبود روابط زوجين مؤثر واقع شود با عنوان توصيه هاي تربيتي ارائه مي نماييم:
1- شخصيت همسرتان هرچه باشد شما هم نياز به دوباره سنجي معتقدات خود در مورد زندگي داريد. اين باور که شما هم بي عيب و نقص نيستيد. يک نوع آمادگي و انعطاف روحي ايجاد مي کند که براي دست يابي به تفاهم ضرورت زيادي دارد.
2- مشکلات زندگي همه يک جور نيستند از لحاظ موضوعيت، عمق و پيچيدگي با هم فرق دارند. از اين رو زماني متناسب به هر کدام براي بحران زدايي مورد نياز مي باشد. هرگز عجولانه و شتاب زده با مشکلات ژرف برخورد نکنيد. بلکه اعتقاد داشته باشيد که مشکلات به تدريج و به مرور زمان شکل مي گيرند و برهمين اساس به صورت تدريجي نيز بايد حل شود.
3-بحران و مشکلات زندگي محک لياقت و شايستگي شما به شمار مي روند. و سعي کنيد با عبور از اين بحران لياقت، جديت و توان خود را به ثبات رسانيد.
4- اجازه ندهيد حوادث و افراد شما را بکوبند. روحيه خود را دست خوش ناملايمات نکنيد و قدرت خود را از دست ندهيد.
5- دوباره سنجي انتظارات و توقعات شما از همسرتان در برخي موارد به کاهش بحران منجر مي شود. مثلاً بايد از خود بپرسيد اينکه من معتقدم «همسرم بايد چنين و چنان مي کرد» اين بادها از کجا نشأت گرفته اند؟ و چگونه بايدها به قوانين و مقررات زندگي تبديل شده اند؟ اين عمل در بررسي امکانات همسرتان و ارزيابي قدرت واکنش او به خواسته هاي شما سودمند است.
6- براي تغيير در روحيه همسرتان و در نتيجه مشکل زدايي از زندگي برخي شرايط حاکم بر خانواده را تغيير دهيد؛ مثلاً پيشنهاد يک مسافرت، افزودن برخي برنامه هاي متنوع به زندگي و در صورت امکان، تغيير در شرايط و ساعات کار و بازگشت به منزل و تغيير الگوهاي ارتباطي با همسر از اين قبيل موارد محسوب مي شود.
7- قواي حياتي خودتان را درست مثل پول تان صرفه جويي کنيد و اين حق را نيز براي همسرتان قائل باشيد که از هم انرژي زدايي خود را ذخيره کنيد و با برخوردهاي شکننده دچار افسردگي و پيروزي زودرس نشود.
8- يک فلسفه زندگي را که مبتني بر خوش بيني باشد، اتخاذ کنيد. چنين امري به مهار کردن عواطف و حفظ قواي شما کمک خواهد کرد.
9- سازمان عاطفي خود را به گونه اي مرتب و منظم کنيد که مانع از انتقال کليه نگراني ها و افکار منفي مربوط به کارتان به محيط منزل و بالعکس گردد.
10- هر وقت در اثناي گفت و گو با همسرتان احساس مي کنيد که به حالت عصبي نزديک مي شويد، از ادامه بحث خودداري نموده و در زمان مناسب به بيان بقيه مطالب خود بپردازيد.
11- براي حوادثي که شايد هنوز روي ندهد، خودتان و همسرتان را آزار ندهيد.
12- از کاه کوه نسازيد و مسائل را بزرگ نکنيد بدانيد که در زندگي افراد خوش بين، کاه و کوه هر دو وجود دارد ولي زندگي افراد بدبين فقط کوه وجود دارد. زيرا آنها از هر کاهي، کوهي مي سازند و در برابر آن اظهار عجز مي کنند.
13- مقيد باشيد که در فرصت هاي مناسب ارتباط کلامي با همسرتان داشته باشيد و آن را محدود به مواقعي که دچار بحران مي شويد نکنيد. زيرا در چنين حالتي ارتباط کلامي شما با تحريکات روحي و عصبي همراه خواهد بود و در آن صورت نتيجه اي عايد شما نمي شود.
14- همسرتان از شخصيتي برخوردار است که نه آنچنان پيچيده است که شناخت او غيرممکن باشد و نه آنچنان ساده است که نيازمند تلاشي از جانب شما نباشد. شناخت همسرتان امري ممکن و ضروري است با مطالعه مستمر در حالات و روحياتش او را بيشتر و بهتر خواهيد شناخت و در نتيجه زندگي شما هرگز به لبه پرتگاه نزديک نخواهد شد.
15-در برخي از بحران هاي زناشويي هر يک از زوجين با مطرح ساختن خاطرات دردناک گذشته و بيان تأملات روحي خود شکل را پيچيده تر مي کنند در حالي که ظاهراً قضاياي گذشته ربطي به مشکل امروز آنها ندارد.
16- تعدادي از زوج هاي جوان به دليل آسيبي که در الگوهاي ارتباطي في مابين وجود دارد، نمي توانند به تفاهم برسند. ممکن است اين آسيب در نحوه گفت و گو همکاري برخورد با اطرافيان آن به وجود آمده باشد به هر حال در روابط آنها خللي ايجاد مي کند در اينگونه موارد حضور فرد سومي به عنوان مشاور مي تواند در رفع مشکلات ارتباطي آنها مؤثر باشد.
منبع: نشريه راه کمال، شماره 38