تفسیر نمونه

نویسند این اثر آیت الله مکارم شیرازی است.

آیت الله ناصرمکارم شیرازی درشیراز دیده به جهان گشود وتحصیلات اولیه را درهمان دیاربه پایان برد . چهارده ساله بود که دروس حوزوی را آغازکرد و درهجده سالگی حاشیه ای برکفایه الاصول آخوند خراسانی نوشت و درحوزۀ قم دردرس آیت الله بروجردی حضوریافت وبهره ها برد . در۱۳۲۷ رهسپارحوزۀ نجف شد ودردرس آیت الله حکیم وعبدالله شیرازی وآیت الله خویی شرکت کرد و پس ازمدتی به درجۀ اجتهاد نائل آمد وبه ایران بازگشت . حتی حبس وتبعید دردوران طاغوت پهلوی سبب نشد ایشان دست ازمبارزه درراه اسلام بردارد . وی ، ضمن حضورفعال درپیروزی انقلاب اسلامی ، نقشی مؤثردرتدوین قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران درمجلس خبرگان ایفا کرد (فعال عراقی نژاد ، ص ۳۸) .

این مرجع بزرگوارآثارمتعددی درعلوم اسلامی پدید آورده ، اما بی شک یکی ازماندگارترین آثاراوتفسیرنمونه با زبان فارسی است . هدف ایشان ازتدوین تفسیرنمونه این بود که برای نسل جوان معاصربهترین مسیربرقراری ارتباط استواربا آموزه های قرآن فراهم آید و به نیازها وپرسش های روز جوانان جامعه پاسخ داده شود . این تفسیرنتیجۀ کاری گروهی با مشارکت فضلای حوزۀ علمیۀ قم زیرنظرآیت الله مکارم است . این گروه عبارت بودند ازحجج اسلام محمد رضا آشتیانی ، محمد جعفرامامی ، عبدالرسول حسینی ، محسن قرائتی ، محمود عبداللهی  سید حسن شجاعی ، محمد محمدی ، اسدالله ایمانی ، داوود الهامی ، سید نورالله طباطبایی . آقایان ایمانی والهامی وطباطبایی تا مقطعی جزء گروه مؤلفان بوده اند . مفسران دراین اثربا تأکید برجنبۀ عقلانی قرآن تلاش کرده اند برخی ازآموزه های آن را با یافته های علمی امروزی مطابقت دهند . به همین سبب ، درآن به برخی ازموضوعات ریزوتخصصی پرداخته نشده که این ارزشمندی تفسیر افزوده است . دراین تفسیر ، مؤلفان برآن اند که برخی ازپرسش های عصری مانند ربا وحقوق زن وقماروجهاد پاسخ دهند (حاج منوچهری ، ج ۲ ، ذیل « تفسیرنمونه ») . دراین اثر ، پس ازبیان محتوای کلی هرسوره به فضای حاکم برسوره وسبک وسیاق وموضوعات مهم مطرح شده درسوره اشاره شده وسپس مضمون آیه مورد توجه قرارگرفته وبا روش تحلیلی مسائل زندگی وهدایت انسان برمینای آموزه های الهی تشریح شده است .

تفسیرنمونه درفاصلۀ سال های ۱۳۹۶ تا ۱۴۱۱ق در۲۷ جلد درتهران انتشاریافت . درپی واکنش مثبت خوانندگان به تفسیرنمونه ، آیت الله مکارم شیرازی باری دیگر با منظری متفاوت وصرفاً مبتنی برمبانی اعتقادی وکلامی به نگارش تفسیری ترتیبی – موضوعی با عنوان پیام قرآن دست زدند . پیام قرآن نیزکاری گروهی بود که با مشارککت همان بزرگان وبا نظارت آیت الله مکارم شیرازی انجام یافت . پیام قرآن بارها ازجمله در۱۳۷۰ ش انتشاریافت .

پی نوشت ها:

فعال عراقی نژاد ، حسین (۱۳۷۹) . « مفسران معاصر ، تفسیرنمونه ی آیت الله مکارم شیرازی» ، گلستان قرآن ، ش ۴۶ .

حاج منوچهری ، فرامرز (۱۳۷۷) . «اسرائیلیات » ، دائره المعارف بزرگ اسلامی ، تهران ، ج ۸ .