خانواده شیعی » ازدواج » همسرداری »

تفاهم کلى به چه معناست؟

 نويسنده: باربارا دى آنجلس

مترجم: هادى ابراهيمى

پس ازآنکه دررابطه با هريک از ويژگى هاى مطلوب به نامزد /همسرتان امتياز داديد و درصد تفاهم تان را در هريک از وضعيت ها مشخص کرديد ، مى توانيد درصد تفاهم کلى خود با نامزد /همسرتان را محاسبه نماييد .هنگامى که جهت نوشتن اين کتاب ، تحقيقاتم را انجام مى دادم ، از بسيارى از مردم خواستم تا اين فرمول تفاهم را جهت ارزيابى تفاهم خود با همسرشان به کار ببرند . همچنين خود نيز آن را به کار بستم و نه تنها رابطه ام را با همسرم ،بلکه روابط گذشته ام را نيز ارزيابى و درصد تفاهم کلى يکايک آن ها را نيز محاسبه کردم .پس ازمقايسه و تجزيه و تحليل تمامى نتايج حاصل از روابط بسيارى از مردم و نيزخودم به اين نتيجه رسيدم که فرمول تفاهم در ارزيابى تفاهم شما با نامزد /همسرتان از دقت بسيار بالايى برخوردار است .

100 ـ 80 درصد تفاهم کلى :شما با نامزد /همسرتان از تفاهم کلى بالايى برخوردار هستيد .ارزش ها ، عادات ، رفتار و اهداف شمابا ارزش ها، عادات ، رفتار و اهداف نامزد /همسرتان از رزنانس کافى برخوردار است و مى تواند هارمونى ،همخوانى و لذت هميشگى و دائم شما را در ازدواج تان تضمين کند .

طبيعتاً دربرخى از زمينه ها از تفاهم کلى کمترى برخوردار هستيد ، دقت کنيد ، نامزد /همسرتان درکدام يک از وضعيت هاى ده گانه امتياز کمترى کسب کرده است .اين وضعيت ها احتمالاً همان هايى هستند که بيشترين مشکلات را در رابطه تان ايجاد کرده است و موضوع اصلى دعواهايتان مى باشند !

هيچ رابطه اى از تفاهم کلى 100 درصد برخوردار نيست ،چرا که هيچ دو نفرى کاملاً شبيه به هم نيستند .گرچه هرقدر درصد تفاهم کلى شما با نامزد / همسرتان به 100 نزديک تر باشد ، بهتر خواهيد توانست با يکديگر کنار بياييد و احساس رضايت بيشترى در رابطه تان داشته باشيد .اين بدان معنا نيست که در زمينه هايى که از تفاهم کمترى برخوردار هستيد ، احساس بدى داشته باشيد .

درزمينه هايى که با نامزد /همسرتان بزرگترين برخوردها و درگيرى ها را تجربه مى کنيد ،بزرگترين درس ها را خواهيد آموخت .

براى نمونه ، ممکن است با نامزد /همسرتان از تفاهم کلى 86% برخوردار باشيد، اما تفاهم اجتماعى شما فقط 65% باشد .دراين گونه موارد مطمئن باشيد درس هاى مهم زيادى در زمينه هاى شخصيتى منتظر شماست .شايد فهرست تفاهم شما ،شخصى پوياتر ، فعال تر ، برون گراتر و بى پرواترى نظير خودتان را توصيف مى کند .اما نامزد /همسرتان فردى آرام ، درون گرا و محتاط باشد .امکان دارد دليل ازدواج شما اين باشد تا بياموزيد و اين نيازتان را که هميشه فعال و پرتلاش باشيد کمى متعادل ترکنيد .ازطرفى نامزد /همسرتان ممکن است نياز داشته باشد ، بياموزد که چگونه بيشتر ريسک کند و کمى شبيه شما شود .اين همان زمينه ى آموزش پذيرى رابطه ى شما محسوب مى شود .

زوج هايى که با تفاهم کلى بالاى 80%معمولاً يک يا دو زمينه ى آموزش پذيرى اصلى دارند ، تفاهم کلى بالاى چنين زوج هايى به رابطه و ازدواج آن ها پايه و اساسى مستحکم مى بخشد تا بتوانند با تکيه بر آن بر روى ساير زمينه ها که از تفاهم کمترى برخوردارند و در نتيجه نيازمند بيشترين آموزش هستند ، کارکنند.گرچه چنانچه درسه يا چهار زمينه با نامزد /همسرتان درگيرى ها و برخوردهايى جدى داريد ،ازيکديگر چيزى نخواهيد آموخت ، بلکه به طور دائم و هميشگى مشاجره و زد و خورد خواهيد داشت .(درچنين مواقعى تفاهم کلى شما به مراتب از 80% پايين تر خواهد بود ).

همچنين ممکن است با وجود تفاهم کلى 80 % يا بيشتر باز با نامزد / همسرتان تفاهم نداشته باشيد .دراينگونه موارد احتمالاً زمينه اى که در آن واجد کمترين درصد تفاهم با نامزد /همسرتان هستيد ، چنان براى شما مهم است که بر تفاهم خوب شما درساير زمينه هاى ديگر مى چربد .براى نمونه ممکن است تفاهم کلى شما با نامزد /همسرتان 80% باشد ؛اما تفاهم شما در زمينه ى (وضعيت )رشد شخصى فقط 53 % باشد .چنانچه «رشد شخصى » از اهميت فوق العاده اى براى شما برخوردار باشد و مدام هربار که مى خواهيد درباره ى مسائل و مشکلات تان با يکديگر صحبت کنيد يا راه ها و روش هاى جديد براى عشق ورزيدن به يکديگر ابداع کنيد ، با نامزد /همسرتان درگير مى شويد .ممکن است به رغم تمام نکات مثبت و خوبى که وجود دارد ماندن در چنين رابطه اى عملاً برايتان غير ممکن شود .درصفحات بعد درباره ى اين موضوع بيشتر صحبت خواهيم کرد .

حتى ممکن است که نامزد /همسرتان امتياز بالايى کسب کرده باشد ، اما به دلايل ديگرى که در بخش هاى قبل از آن صحبت کرديم ، فاقد هرگونه تفاهم با او باشيد .بدين معنا که ممکن است در بسيارى از زمينه ها با نامزد /همسرتان تفاهم داشته باشيد ، اما فاميل شوهر /زن زهرآگينى داريد که نامزد / همسرتان مايل نيست با آن رو به رو شود .يا ممکن است نامزد /همسرتان در هر يک از زمينه هاى ده گانه، برايتان همسرى مطلوب به استثناى اينکه يک الکلى است که در انکار کامل به سر مى برد .به خاطر داشته باشيد که يک « ضعف مهلک »و يا يک «بمب ساعتى تفاهم »مى تواند چنان قوى باشد که رابطه اى مطلوب و سرشار از تفاهم را نيز با شکست رو به کند .

چنانچه شما و نامزد /همسرتان متعهد هستيد هرچه بيشتر رشد کنيد ، مى توانيد نتايج فرمولى تفاهم را جهت تحکيم روابط خودتان به کار ببريد .طبيعتاً بايد هر يک از شما فهرست تفاهم جداگانه ى خود را بنويسد و نامزد / همسرتان را جداگانه ارزيابى کنيد .سپس آن ها را با يکديگر در ميان بگذاريد و درباره ى انتظارات و خواسته هايتان با يکديگر صحبت کنيد و تعهدهاى جديدى به يکديگر بدهيد تا هريک بتواند نيازهاى ديگرى را بيشتر برآورده کند . هنگامى که خودم اين فرمول را به کار بردم ، دو بار همسرم را ارزيابى کردم. يکبار درشروع رابطه مان و بار ديگر پس از ازدواج مان .نتايج واقعاً مهيج بودند .جفرى به مراتب در مقايسه با قبل که تازه با يکديگر آشنا شده بوديم ، امتياز

بالاترى کسب کرد .جفرى نيزهمين تجربه را در رابطه با ارزيابى من داشته است .پس از آن درباره ى اين موضوع صحبت کرديم و هر دو به اين نتيجه رسيديم که کار و تلاش سختى که به منظور درک نيازها و خواسته هاى مان و برآورده کردن آن ها ، متحمل شده بوديم ، ارزش آن را داشته و نتيجه بخش بوده است .تفاهم ما عملاً با گذشت زمان مرتباً بيشتر شده است و از زمينه هاى آموزش پذيرى خود استفاده کرده ايم تا همسران مهربان تر و مسئول ترى باشيم .

80 ـ 70 درصد تفاهم کلى :اين نوع از تفاهم «تفاهم جزئى »نام دارد که در آن عدم تفاهم قابل ملاحظه اى در برخى زمينه ها (وضعيت ها )به چشم مى خورد .اين عدم تفاهم ، درگيرى ها ، برخوردها و ناراحتى هايى براى هر دو توليد خواهد کرد .چنانچه درصد تفاهم کلى شما چيزى در اين حدود است احتمالاً در اين باره که آيا اين رابطه برايتان مناسب است يا خير ، احساس سردرگمى و از هم گسيختگى مى کنيد .مشکل شما قابل درک است و من اميدوارم که با استفاده از اين فرمول توانسته باشيد درک کنيد چرا در برخى زمينه ها (وضعيت ها )از تفاهم بسيار بالايى برخوردار هستيد .درحالى که در ساير زمينه ها (وضعيت ها)ى ديگر به طور کلى فاقد هرگونه تفاهم مى باشيد .اين لزوماً به اين معنا نيست که بايد به رابطه تان پايان دهيد ، اما قطعاً به اين معناست که بايد صادقانه با نامزد /همسرتان درباره ى زمينه هايى که تفاهم تان رضايت بخش نيست به گفت وگو بنشينيد تا نهايتاً بتوانيد به راه حل و تدابير مقتضى جهت بهبود و اصلاح شرايط دست يابيد .

از بهانه هايى همچون :«ما همين طورى به مراتب از بسيارى از زوج هاى ديگر بهتر هستيم ؛ »يا :«ببينيد چقدر نقاط مشترک زيادى داريم ؛ »دست برداريد .اين گفته ها ممکن است حقيقت داشته باشند ، اما نکته ى مهمى که وجود دارد اين است که شما به هيچ وجه رضايت کافى نداريد و گذشت زمان تنها اوضاع را بدتر خواهد کرد .بهتر است با يک مشاور خانواده يا روانکاور صحبت کنيد تا به تمرکز هرچه بيشتر شما در زمينه هايى که با نامزد / همسرتان مشکل داريد ، کمک کند تا مشکلات تان را به درس هاى آموزنده و قدرتمندى بدل کنيد .چنانچه نامزد / همسرتان از همکارى جهت بهبود رابطه تان خوددارى کند ، ممکن است با اين حقيقت رو به رو شويد که با شخص مناسبى نيستيد .ممکن است چندان نيزاحساس بدبختى و درماندگى نکنيد .اما واقعيت اين است که به آن ميزان که مستحق آن هستيد ، دوست تان ندارند .شما مى توانيد خوشبخت تر از اين باشيد و تنها خود را فريب داده ايد .

69 ـ 0 درصد تفاهم کلى :به احتمال قوى با شخصى که برايتان مناسب باشد ، نيستيد .ممکن است نسبت به او احساس عشق کنيد .ممکن است سالها باشد که او را مى شناسيد ، ممکن است حتى خيلى به او نزديک باشيد، اما واقعيت اين است که در زمينه ها (وضعيت ها )ى گوناگون از رزنانس کافى برخوردار نيستيد تا بتوانيد رابطه اى هميشگى ؛ پرمهر و لذت بخش ايجاد کنيد .احتمالاً موضوع اين است که ظرفيت بالايى جهت تحمل تنش ، برخورد ، درگيرى ، نبرد ، تنهايى ، درد و رنج داريد .چرا که تمام اين مدت نيازها و خواسته هايتان را دريافت نمى کرده ايد ولى با وجود اين همچنان نيز به رابطه تان با او ادامه داده ايد .

مى دانم ممکن است خواندن اين جملات دردناک باشد ، اما اگر با خودتان صادق باشيد ، خواهيد ديد که مدتى است خود نيزپنهانى همين احساس را داريد . شايد از اينکه با اين حقيقت رو به روشويد ، مى ترسيده ايد و از نگاه کردن به رابطه تان تا به الان خوددارى کرده ايد .شايد به دلايل ديگرى است که در اين رابطه مانده ايد .

دلايلى نظير :بچه ، ماديات يا حتى بيمارى .اما حقيقت اين است که اين رابطه بيش از آنچه برايتان خوشبختى اورده باشد ، رنج و نارضايتى شما را سبب شده است .

هر چه درصد تفاهم کلى شما با نامزد /همسرتان پايين تر باشد به همان ميزان نيزرابطه تان با او بدتر خواهد بود .چنانچه تفاهم تان 60 ـ 50 درصد يا 70 ـ 60 درصد مى باشد ، رابطه تان تا حد فوق العاده اى فاقد هرگونه تفاهم خواهد بود .چنانچه امتياز نامزد /همسرتان کمتر از 50 درصد باشد ، رابطه تان به راستى يک «کابوس »خواهد بود .حتى با دريافت کمک حرفه اى (مشاوره ، روانکاوى )احتمالاً زمينه ها (وضعيت هايى )که در آن فاقد تفاهم هم پايه اى و ذاتى هستيد ، بيش از آن است که بتوانيد همسران مناسبى براى يکديگر باشيد.موضوع اين نيست که شما يا او «بد »يا «خطاکار »هستيد ، موضوع تنها اين است که به يکديگر تعلق نداريد .

ارزيابى زمينه ها (وضعيت ها )ى ده گانه ى شما

ساده ترين روش براى دستيابى به تصويرى کلى در رابطه با موازنه ى تفاهم در رابطه تان ، اين است که فهرستى از درصدهاى تفاهم تان را در تمامى وضعيت هاى ده گانه ترتيب دهيد .هريک از زمينه ها منعکس کننده ى بسيارى از جوانب و زواياى وجودى و شخصيتى شما هستند .اما برخى از اين زمينه ها در مقايسه با بقيه، چيزهاى بيشترى را درباره ى شما فاش مى کنند :

ـ سيستم ارزشى شما ، در وضعيت هاى رشد شخصى ، روحى /مذهبى ، جسمانى و شغلى /حرفه اى شما منعکس مى شود .

ـ برنامه ريزى احساسى شما ، در وضعيت هاى احساسى (عاطفى )، جنسى ، ارتباطى ، اجتماعى و شغلى (حرفه اى )/اقتصادى شما منعکس مى شود .

ـ سوابق گذشته شما در وضعيت هاى شغلى (حرفه اى )، فکرى ، علايق و سرگرمى هايتان منعکس مى شود .

نکته ى مهم :هريک از ما زمينه ها (وضعيت ها )ى تفاهم خاص خودمان را براى ارزيابى نامزد /همسرمان مد نظر داريم .درضمن برخى از اين زمينه ها (وضعيت ها )از ديگر زمينه ها (وضعيت ها )برايمان مهمتر هستند . براى نمونه چنانچه شما يک ورزشکار حرفه اى باشيد ، ممکن است برايتان مهم باشد که از درصد تفاهم بالاترى در وضعيت جسمانى برخوردار باشيد تا در وضعيت هاى روحى (مذهبى )و رشد شخصى ، بدين ترتيب وضعيت جسمانى عملاً ارزش بيشترى از تنها يک دهم تفاهم کلى شما با نامزد / همسرتان خواهد داشت .از طرف ديگر چنانچه يک مبلغ مذهبى هستيد ، وضعيت روحى (مذهبى )برايتان از اهميت بيشترى نسبت به وضعيت جسمانى خواهد داشت و حتى چنانچه امتياز نامزد /همسرتان در رابطه با تفاهم جسمانى پايين باشد ، شايد با امتياز بالاى او در رابطه با تفاهم روحى ( مذهبى )جبران شود .به هنگام ارزيابى تفاهم کلى خود با نامزد /همسرتان درباره ى تمامى وضعيت هاى ده گانه اين موضوع را نيز در نظر داشته باشيد.

بياييد به چند نمونه زيرنگاهى بياندازيم :

تصويرى از يک رابطه ى سازگار و هماهنگ

يک رابطه ى حقيقتاً سازگار و هماهنگ در اکثر زمينه ها به خوبى رزنانس مى کند ؛ به موازات اينکه «فرديت » هر يک از طرفين نيز درآن رابطه کاملاً حفظ مى شود .نمودار چنين رابطه اى ، چيزى شبيه اين است :

تفاوت ها به رابطه مجال و فرصت هايى براى رشد اضافه مى کنند و به آن نيز رنگ و بو مى بخشند .و اين در حالى ست که ساير قسمت هاى رابطه ، هسته اى مرکزى و مستحکم از رزنانس ، هماهنگى و هارمونى را تشکيل داده اند . اين طور باوردارم که چنانچه رابطه ى ميان دو انسان مادام العمر ادامه پيدا کند ، دو کره نمايش داده شده درتصوير که نمايشگر «فرديت »جداگانه هر يک از آنان است ، قاعدتاً با گذشت زمان بيشتر و بيشتر در هم آميخته خواهند شد . چنانچه عکس اين حالت اتفاق بيفتد و دو کره از يکديگر فاصله بگيرند ، به سختى خواهند توانست با يکديگر خوشبخت باشند و با هماهنگى و هارمونى زندگى کنند.درچنين وضعيتى ممکن است آن دو مجبور باشند از يکديگر جدا شوند .

در نهايت ،تنها چيزى که اهميت دارد ، خوشبختى شما است و اينکه «خودتان »درباره ى رابطه تان چگونه فکر مى کنيد ، نه آنچه «من »فکر مى کنم . بنابراين چنانچه درصد تفاهم کلى نامزد /همسرتان با شما 63 % تعيين شد و بر طبق گفته ى من اين رقم ، تفاهم رضايت بخشى نيست و شما فکر مى کنيد که رابطه تان موفق خواهد بود ، طبق احساس شخصى خودتان عمل کنيد . اميدوارم موفق باشيد .من هم خوشحال خواهم شد اگر چنين ثابت شود که « من »اشتباه مى کردم .وضعيت هاى ده گانه ى پيش تنها نظرياتى عمومى هستند بر اساس تجارب و يافته هاى شخصى من از آنچه در طول ساليان متمادى مشاوره و روانکاوى ، شاهد درستى و صحت شان بوده ام .چنانچه برايتان مفيد واقع مى شوند ،از آن ها استفاده کنيد و چنانچه مفيد نيستند ، به مقاله بعدى برويد !

براى آن دسته از شما که «سادگى »را ترجيح مى دهيد و از«درصد »، « تقسيم »،رياضيات و محاسبات متنفر هستيد ، در زير يک آزمون تفاهم شصت ثانيه اى آورده شده است تا با به کار بردن آن بتوانيد بفهميد آيا با کسى تفاهم داريد يا خير .گاهى اوقات اين آزمون را به آن دسته از مراجعينم که مى خواهند از کسى يک ارزيابى فورى بکنند ، توصيه مى کنم .صحبت درباره ى اين آزمون ، همچنين سرگرمى خوبى براى ميهمانى ها و يا ملاقات هاى شماست .اگرچه اجازه مى خواهم به شما هشدار دهم که چهار پرسش کوچک اين آزمون گول زننده هستند .پاسخ به آن ها مى تواند از آنچه شما فکر مى کنيد ، به مراتب مشکل تر باشد .آماده ايد ؟!خب ،شروع مى کنى :

آزمون تفاهم شصت ثانيه اي

چهار پرسش زير را در رابطه با همسرآينده يا فعلى خود بپرسيد :

1 ـ آيا مى خواهم از اين شخص بچه اى داشته باشم ؟

2 ـ آيا مى خواهم بچه اى دقيقاً مثل اين شخص داشته باشم ؟

3 ـ آيا مى خواهم خودم مثل اين شخص بشوم ؟

4 ـ آيا مايلم زندگى خود را با اين شخص بگذرانم ، حتى چنانچه «آنکه »و « آنچه »هست را رها نکند و هرگز عوض نشود ؟

چنانچه به تمامى چهار پرسش فوق پاسخ مثبت داديد ، تفاهم داريد .

چنانچه به يکى از آن ها پاسخ منفى داديد ، از خود بپرسيد :«چرا نه ؟ »

آيا متوجه شديد که پاسخ به اين چهار پرسش ممکن است به اندازه ى خواندن دوباره ى اين مقاله وقت بگيرد ؟ من نيز تضمين نکردم که اين چهار پرسش ساده خواهند بود .تنها گفتم که هيچگونه ضرب و تقسيم و رياضياتى در کار نخواهد بود !

جست وجو و کندوکاو جهت درک اينکه آيا با کسى تفاهم داريد يا خير ، ممکن است به اندازه ى تعقيب عشق رمانتيک که به رغم تمامى مشکلات موانع و سختى ها ، دو انسان را به يکديگر مى پيوندد ، جذاب نباشد .اما همانگونه که فيلسوف مشهور«فردريک نيچه »گفته است :

آنچه که موجب شکست ازدواج مى شود ، کمبود «عشق »نيست ، بلکه کمبود «دوستى »است .

مى دانم که با «عشق »و «تفاهم »به مراتب ساده تر خواهد بود با همسرتان تا آخر با خوشبختى زندگى کنيد .

منبع:کتاب آيا تو آن گمشده ام هستى