خانواده شیعی » ازدواج » آیین ازدواج »

تصورات غلط در ابتداى آشنايى و زندگى

1- شمـا تـصـور مى كنـيـد تنها به صرف آنكه شريك خود را دوست داريد ميتوانيـد وى را به دلخواه خودتان تغيير دهيد.

2- شما تصور ميكنيد خواسته و اميال شما همان خواسته و اميال شريك جديدتان ميباشد.

3- شما تصور مى كـنـيـد عشـق و رابــــطه جاودانه است: مادامى كه من عاشـق شريك زندگى خود باشم و انـرژي، پول و وقت خود را براى وى مصروف دارم، او نيز هميشـه در كنار من خواهد ماند.

4- شما تصور ميكنيد همواره شريك زندگيتان مى بايد در دسترس و فرياد رس شما باشد. حتى اگر شما در بدترين شرايط و سطح در زندگى باشيد. چون فداكاريهاى بسيارى در حق وى روا داشته ايد.

5- شما تصور ميكنيد شريك زندگى شما مسئول شادي، خوشبختى و آرامش در زندگى شما ميباشد.

تمام تصورات فوق اشتباه ميباشد. اكنون به نكات زير براى هر چه موفقيت آميز گشتن رابطه جديدتان به دقت توجه كنيد:

1- شما قادر به تغيير دادن فرد ديگرى نميباشيد. شما تنها قادريد خودتان را تغيير دهيد كه چگونه با تحولات پيرامون خود كنار بياييد. آيا شما ميخواهيد كه شريك شما همان شخصيت و ماهيت اصيل خود را حفظ كند و يا آنكه كسى باشد كه خود مايل به آن نيست؟

2- عشق و رابطه عبارت است از: برآورده ساختن دو جانبه نيازها. ممكن است در مواقعى شريك شما در شرايط روحى نامساعد قرار گيرد و تمايلى نداشته باشد كه شما در كنار او باشيد و به تنهايى نياز داشته باشد. اين واقعيت را بپذيريد. عشق تبادل انرژى ميان دو انسان است.

3- بطور طبيعى ما همگى به سمت فردى گرايش مى يابيم كه از ارتعاشات انرژى بالاترى نسبت به ما برخوردار باشد. بنابراين كسى كه غرغرو، بد خلق، دمدمى مزاج، پرخاشگر، كينه توز و خودخواه باشد طبعا ما را جذب خود نميكند. بر عكس فردى كه بشاش، سرحال، شاد، و برخوردار از اعتماد بنفس و خودباورى بالا و سالمى باشد ما را مجذوب خود خواهد ساخت.

4- شادى و خوشبختى يك حالت ذهنى ميباشد كه ما مختار به انتخاب آن ميباشيم. تمام شاديها و رنجها و اندوهها توسط خود شما خلق ميگردند و از خارج شما و يا توسط ديگران سرچشمه نميگيرند. بنابراين شريك خود را مسئول خوشبخت ساختن خودتان ندانيد. خلاصه شما نبايد براى برآورده سازى نيازهاى احساسى خود به شريك خود وابسته باشيد. تنها اين شما هستيد كه مسئول احساسات خود و خلق لحظات مثبت و شيرين در زندگى خود ميباشيد.

5- منتظر شريك زندگى ايده آل براى آغاز يك رابطه نباشيد. و يا آنكه از شريك خود انتظار كامل بودن نداشته باشيد. ممكن است روزى شريك شما دست به عملى زده و يا حرفى بزند كه سبب رنجش، خشم و نا اميدى در شما گردد. اما بدانيد كه هيچكس كامل نيست حتى شما. بنابراين منصفانه جايز الخطا بودن انسانها را بپذيريد.

آيا شما براى شروع يك رابطه جديد آمادگى كافى داريد؟

1- فهرستى از آسيبهاى روحى گذشته خود تهيه كنيد: سپس يكايك آنها را مرور كرده و منصفانه قضاوت كنيد كه چگونه با آنها كنار آمده، حل كرده و يا پذيرفته ايد. اگر تصور ميكنيد مسايلى در گذشته شما وجود دارند كه كماكان بطور جدى و كافى به آنها نپرداخته و برخورد نكرده ايد و هنوز لاينحل باقى مانده اند بهتر است پيش از آنكه قدم در يك رابطه تازه بگذاريد آنها را رفع سازيد. آسيبهاى روحى ميتوانند شامل سوء رفتارهاى احساسي، فيزيكى و جنسى در دوران كودكى شما، طلاق والدين، از دست دادن والدين و يا يك عزيز، و يا روابط ناهنجار، ناكام و ناسالم شما در گذشته باشند. زيرا همان مسايل ميتواند در رابطه جديدتان رخنه كرده و خود را به اشكال مختلف نمايان ساخته و مانع شكل گيرى يك رابطه سالم گردند.

2- خودآگاهى و عزت نفس شما تا چه حدى ميباشد؟ فقدان خودآگاهى و اعتماد بنفس سالم شكل گيرى يك رابطه صميمى و سالم را دشوار و غير ممكن ميسازد. براى آنكه متوجه گرديد تا چه اندازه خودتان را ميشناسيد سعى كنيد به پرسشهاى زير پاسخ گوييد:

آيا قادر به بيان مهمترين و عميقترين ارزشهاى زندگى خود ميباشيد؟

آيا قادر به بيان انتظارات و نيازهاى خود از رابطه دلخواهتان ميباشيد؟

آيا اهداف زندگى خود را شناخته ايد؟ و آيا براى دستيابى به آنها از برنامه مدونى پيروى ميكنيد؟

آيا نقاط ضعف و قوت خود را كاملا ميشناسيد؟

براى پى بردن به ميزان عزت نفستان به پرسش هاى زير پاسخ گوييد:

خود را چگونه ارزيابى ميكنيد؟

آيا نظر مثبتى نسبت به خود داريد؟

ديگران چگونه شما را ارزيابى ميكنند؟

اگر پاسخهاى شما گوياى آن ميباشند كه شما در پذيرش و دوست داشتن خود مشكل داشته و غالبا با واكنش منفى هنگام رويارويى با ديگران مواجه ميگرديد بايد براى ارتقاى سطح اعتماد بنفس و عزت نفس خود بيشتر تلاش كنيد. عشق به خويشتن پايه و اساس يك رابطه سالم ميباشد.

3- آيا روابط پيشين شما حقيقتا در گذشته بوده و پايان پذيرفته اند؟ اگر شما بطور كامل تجارب و مسايل دردناك و ناخوشايند گذشته خود را كنار نگذاشته و به دست فراموشى نسپرده باشيد (البته پس از درس عبرت گرفتن از آنها)، احتمال آنكه آنها را به رابطه كنونى و يا آينديتان كشانده و بازگردانيد بسيار زياد ميباشد. زيرا مشكلات تا زمانى كه كاملا حل و رفع نگردند مجددا در مغز مرور گشته و تكرار ميگردند. بنابراين بسيار اهميت دارد كه پيش از آنكه وارد رابطه جديدى گرديد با تمام رنجها و مشكلات روحى عمده روابط پيشين خود بطور سازنده اى كنار آمده باشيد.

4- آيا حقيقتا از خواسته، نيازها و اميال خود از يك رابطه آگاهى داريد؟ ما همگى با انتظارات و دلايل گوناگون گام در يك رابطه جديد ميگذاريم. با آگاهى كامل از اين انتظارات و خواسته ها قادر خواهيد بود مناسب بودن رابطه فرا روى خودتان را با ديد باز ترى تعيين كنيد. اغلب افراد همان شخصى را براى آغاز رابطه خود برميگزينند كه در ضمير ناخودآگاه شان خواهان آن ميباشند. ضمير ناخودآگاه مكانى است كه ما عميق ترين نيازها و آرزوهاى ناكام مانده و همچنين ترسهاى خود را در آن نگهدارى ميكنيم. بنابراين بسيار اهميت دارد كه پيش از گام نهادن در يك رابطه جديد تمام احساسات گذشته و نيازهاى مربوط به رابطه آينده خود را مورد بررسى قرار دهيد. منصفانه درباره هر آنچه كه از يك رابطه و همچنين از ويژگيهاى شريك زندگى خود انتظار داريد مطمئن و آگاه گرديد.

منبع: http://www.funpatogh.com