شیعه شناسی » سؤالات ما » دیگر مذاهب »

ترس خداوند از خدا شدن آدم و حوا!

 در تورات موجود در دست یهودیان مطالبی وجود دارد که این کتب را زیر سوال برده و آسمانی و وحیانی بودن آن نفی کرده و یا دست کم تحریف آن را ثابت می کند. یکی از این آموزه ها این است که خداوند در كتاب تورات بصورت ضعيف ناقص ترسو، حسود و انسان واره توصيف شده است. به عنوان مثال: علّت منع آدم و حوّا از درخت ممنوعه و اخراج آن دو از بهشت آن بوده كه خداوند ترسيده بود كه آدم با خوردن از ميوه درخت ممنوعه عارف به نيك و بد گرديده، از تمام جهات مثل خداوند گردند يعني حيات ابدي پيدا كنند.[1]

سؤالاتی که در این مسئله متوجه یهودیان است عبارت اند از:

  1. آیا چنین خدایی قابل پرستش است؟
  2. آیا واقعا آدم و حوا با خوردن از درخت ممنوعه به خدا تبدیل می شدند؟
  3. آنان که از این درخت خوردند پس چرا حیات ابدی پیدا نکردند؟
  4. آیا وجود این آموزه در تورات دلیل روشن بر این نیست که این کتاب مورد دستبرد قرار گرفته است؟

[1] . كتاب مقدس عهد عتيق سفر پيدايش باب 2: 16 و 25 باب 3: 34ـ1.