ترس خداوند از خدا شدن آدم و حوا!

 در تورات موجود در دست یهودیان مطالبی وجود دارد که این کتب را زیر سوال برده و آسمانی و وحیانی بودن آن نفی کرده و یا دست کم تحریف آن را ثابت می کند. یکی از این آموزه ها این است که خداوند در کتاب تورات بصورت ضعیف ناقص ترسو، حسود و انسان واره توصیف شده است. به عنوان مثال: علّت منع آدم و حوّا از درخت ممنوعه و اخراج آن دو از بهشت آن بوده که خداوند ترسیده بود که آدم با خوردن از میوه درخت ممنوعه عارف به نیک و بد گردیده، از تمام جهات مثل خداوند گردند یعنی حیات ابدی پیدا کنند.[۱]

سؤالاتی که در این مسئله متوجه یهودیان است عبارت اند از:

  1. آیا چنین خدایی قابل پرستش است؟
  2. آیا واقعا آدم و حوا با خوردن از درخت ممنوعه به خدا تبدیل می شدند؟
  3. آنان که از این درخت خوردند پس چرا حیات ابدی پیدا نکردند؟
  4. آیا وجود این آموزه در تورات دلیل روشن بر این نیست که این کتاب مورد دستبرد قرار گرفته است؟

[۱] . کتاب مقدس عهد عتیق سفر پیدایش باب ۲: ۱۶ و ۲۵ باب ۳: ۳۴ـ۱.