خانواده شیعی » ازدواج » همسرداری »

تحولى در روابط همسران

 خيلى خوب است که بدانيم وقتى با هم زندگى مى کنيم، با توجه به اينکه در کنار هستيم، خواه يا ناخواه ممکن است درگير مسايل عديده اى شويم مثلا گاهى روابط آنطور که مى خواهيم پيش نمى رود، برخلاف پيش بينى هايمان ممکن است دچار شکست هايى در رابطه مان شويم ، يعنى از يکديگر متاثر شويم و گاهى آنقدر از يکديگر دلگير شويم که روى رابطه مان تاثير بگذارد. خيلى خوب است شروع سال به ما اين کمک را بکند که بتوانيم يادآورى داشته باشيم و همه چيز را صفر کرده و از نو بسازيم، مى توانيم تمام دور ريختنى ها را دور بريزيم، هيچ ضرورتى ندارد چيزهاى بد و منفى را پيش خود نگه داريم، مثل خانه تکانى سال نو که چيزهاى کهنه را دور مى ريزيم و به جايش چيزهاى مناسب ترى را جايگزين مى کنيم مى شود دلخورى هايى که به طور طبيعى در رابطه ما رخ مى دهد دور بريزيم، با شروعى دوباره به هم فرصت دهيم ذهنمان را مثل روز اول نو کنيم. وقتى که ما نسبت به هم گذشت مى کنيم اين فرصت را به طرف مقابل هم مى دهيم تا به بهترين شکل ممکن خود را نشان دهد همان طورى که وقتى کسى ما را نمى شناسد، در درجه اول که ظاهر مى شويم سعى مى کنيم به بهترين شکل ممکن جلوه کنيم اما وقتى کسى شناختى از ما دارد ديگر بازدارى نداريم و خود را رها مى کنيم. بهتر است به طرف مقابل اين موضوع را انتقال دهيم که امروز از نو به تو نگاه مى کنم و فرصت دارى در بهترين شکلى که مى توانى در رابطه مان ظاهر شوى تا با هم در مسير زندگى حرکت کنيم.

منبع: ماهنامه ى دنياى سلامت 31