تحریک مردم براى جنگ با حسین بن على (ع) ۴ محرم

ابن زیاد در سال ۶۱ هجرى قمرى در کوفه بر منبر رفت و معاویه و یزید را ستود و اظهار مسلمان بودن کرد و مردم را به جنگ با امام حسین(علیه السلام) تحریک نمود.(۱)

پی نوشت:
۱٫حوادث الایام، صفحه  ۱۶٫