تحريک مردم براى جنگ با حسين بن على (ع) 4 محرم

ابن زياد در سال 61 هجرى قمرى در کوفه بر منبر رفت و معاويه و يزيد را ستود و اظهار مسلمان بودن کرد و مردم را به جنگ با امام حسين(عليه السلام) تحريک نمود.(1)

پي نوشت:
1.حوادث الايام، صفحه  16.