خانواده شیعی » ازدواج » همسرداری »

بیست و یک راه تضميني براي فروپاشي رابطه

 طبق آخرين يافته ها، تداوم و تکرار 21 اشتباه درطرز تفکر و برقراري ارتباط که افراد مرتکب آن ميگردند، توانايي نابود ساختن هر رابطه اي را دارا مي باشد:

1- سرسختانه همواره خود را حق بجانب دانستن، حتي زماني که ادله کافي در اختيار نداشته باشيد .

2- هيچگاه عذرخواهي نکردن، حتي زماني که تقصير کار بودن شما اثبات گرديده باشد .

3- بي رحمانه خطاها ي شريک زندگي خود را بازگو کردن .

4- ادعاي متعصبانه از آگاهي داشتن از انگيزه هاي شريک زندگي بهتر از خود وي .

5- تصور آنکه شريک شما مي بايد نيازهاي شما را درک کرده و فورا بدون درخواست شما آنها را برآورده سازد .

6- ناديده گرفتن کامل اولويتهاي شريک زندگي و پافشاري بر اولويتهاي خود .

7- تصور آنکه نيازهاي جنسي همسر شما و نيازهاي جنسي شما يکسان و مشابهي ميباشند .

8- عدم اقرار به رنجش و بلافاصله ابراز خشم کردن .

9- شناسايي عيوب و کاستيهاي شخصيتي همسر و اسرار خانوادگي وي، و بهره گيري از آنها براي پيروزي در مشاجرات، زماني که منطق در ميماند .

10- بهره گيري از عذاب وجدان و حس گناه کار بودن براي به بازي گرفتن، دستيابي به اهداف و يا مجازات همسر .

11- در شناسايي و يافتن بديها و معايب همسر چيره دست بودن، اما هيچگاه خوبيها و محاسن وي را بزبان نياوردن .

12- کوتاه نيامدن به هيچ قيمتي، و کشاندن مجادله تا جايي که همسر از خانه بگريزد .

13- هيچگاه رها نکردن گذشته، و بازگويي و باز آفريني آن به کرات .

14- ابراز وابستگي شديد به همسر خود، و ادعاي آنکه بي وي و يا در صورت بي اعتنايي وي بي شک خواهد مرد .

15- در صورت عدم وابستگي شديد، فاصله گرفتن از لحاظ فيزيکي و احساسي تا حد بي اعتنايي کامل .

16- قول دادن، وهيچگاه عمل نکردن .

17- تا حدي متظاهر و دو رو بودن که همسر نميداند شما چه زمان جدي هستيد .

18- عذرتراشي هميشگي براي عادات ناپسند خود .

19- پافشاري براين عقيده که همواره مطلبي که شما ميخواهيد بيان کنيد مهمتر از مطلبي است که همسرتان ميخواهد بگويد، بنابراين حرف وي را قطع ميکنيد .

20- وانمود ميکنيد که حرفهاي بيان شده همسرتان را کاملا متوجه شده ايد، ولو آنکه هيچ چيزي از صحبتهاي وي را نفهميده ايد.

21- به گونه اي رفتار ميکنيد که گويي شما مرتکب هيچکدام از اشتباهات ذکر شده نگرديده ايد و اين شريک شماست که بايد تغيير کند .

و در پايان بنده بي تقصيرم لطفاً سعي داشته باشيد نکات بالا را انجام ندهيد تا روابط خود را محکم و هميشه پايدار داشته باشيد.

منبع:سايت راسخون