خانواده شیعی » ازدواج » همسرداری »

بیست و نه کليد خوشبختی

وظايف متقابل زوجين

1- عشق و علاقه خويش را نسبت به همسرش اظهار و ابراز نمايد.

2- آراستگي ظاهر در هر سن و سال

3- مساعد كردن محيط خانه و انجام برخوردهاي محترمانه

4- عذر همسرش را بپذيرد

5- از خطاي شوهر بگذرد

6- از خانه شوهر چيزي بدون اجازه او به كسي ندهد.

7- همسرش را عصباني و غضبناك نكند

8- خوب شوهرداري كردن

9- فعاليت در محيط خانه

10- اكرام و گرامي داشتن همسر

11- بي‌جهت و بي‌دليل از منزل خارج نشود

12- معطر كردن و خوشبو كردن خويش براي شوهر

13- پوشيدن لباس زيبا در برابر شوهر

14- مايه سرور شده و شاد باشد

15- مهرورزي

16- همسرش را غمگين نسازد

17- اجتناب و پرهيز از منت نهادن

18- ترك رفتار خشونت‌آميز

19- از قهر كردن بپرهيزيد

20- با رعايت عفت و پاكدامني امنيت رواني همسر را تأمين نمايد.

21- تواضع و فروتني با همسر

22- سخن همسرش را گوش كند

23- اطاعت از همسر

24- انجام وظيفه زناشويي

25- پرهيز از فاصله گرفتن و جدايي

26- بدون اجازه شوهر كسي را به خانه دعوت نكند

27- چيزي كه در توان شوهر نيست از وي نخواهد

28- در حضور غير شوهر (نامحرم) خود را نيارايد

29- با نامحرم كمتر حرف بزند (بيش از حد ضرورت حرف نزند)

منبع:www.hegmataneh.org