خانواده شیعی » کتابشناسی »

بنیادهای روان‌درمانی گشتالت

عنوان  بنیادهای روان‌درمانی گشتالت
سیری در مبانی و مفاهیم عمدۀ روان‌درمانی گشتالت
مولف  فردریک پرز، کلادیو نارانجو
مترجم  دکتر حسن بلند
ناشر  ارجمند
سال نشر  ۱۳۹۵
نوبت نشر  اول
محل نشر  تهران

در میان روان‌درمانی‌هایی که پس از فروید پا به عرصه گذاشتند، گشتالت‌درمانی جایگاه ویژه‌ای دارد و نقش خود را، آشکارا و نهانی، بر اغلب (اگر نگوییم همۀ) شیوه‌های مطرح درمانی پس از خود، نهاده است؛ و گزافه نیست اگر بگوییم که آشنایی بسنده با دانش روان‌درمانی بدون اطلاع کافی از روان‌درمانی گشتالت امکان‌پذیر نیست.

در این کتاب فصلی به شرح احوال و سلوک نه‌چندان متعارف فردریک پرز، بنیان‌گذار گشتالت‌درمانی اختصاص داده شده و در باقی فصول، اصول و مبانی این رویکرد از زبان پرز و برخی دیگر از نام‌برداران و درشمارانِ این حوزه، معرفی شده است.فصلی نیز، تا جانب نقد فروگذاشته نشده باشد، بر عهدۀ مترجم افتاد به امید آنکه چارچوبی انتقادی برای فهم سنجیده‌تر این نگرش فراهم آید.

دانشجویان و کاربران روان‌شناسی، مشاوره، روان‌پزشکی و مددکاری و همۀ کسانی که به‌گونه‌ای حرفه‌ای در کار آموختن یا به ‌کار بستن دانش روان‌درمانی هستند، و نیز آنان که به شیوه‌ها و رویکرد‌های وجودگرایانه و تجربه‌ای خودشناسی و خودیابی علاقه‌مندند، بسا که این کتاب را سودمند بیابند.