بلند شدن در برابر کودکان

یکی از شیوه هایی که رسول گرامی اسلام انجام می داد وبدین وسیله برای کودکان شخصیتی قائل می شد این بودکه گاهی به احترام کودک از جای خودبر می خاست و در هر صورت به کودک احترام می گذاشت و عملا به مردم درس پرورش شخصیت کودکان را می آموخت.

روزی پیامبر(صلی الله علیه و آله) نشسته بود. امام حسن و امام حسین (علیه السلام) وارد شدند،حضرت به احترام آنان از جا برخاست و به انتظار ایستاد. چون کودکان در راه رفتن ضعیف بودند لحظاتی چند طول کشید . بدین جهت پیامبر (صلی الله علیه و آله) به سوی آنان رفت و استقبال کرد .آغوش خود راگشود و هر دو را بردوش خویش سوار کرد و به راه افتاد و فرمود: «فرزندان عزیز، مرکب شما خوب مرکبی است و شما چه سواران خوبی هستید.».

(حسین انصاریان، نظام خانواده در اسلام، انتشارات ام ابیها)