آن حضرت از نوادگان امام موسى کاظم (ع) است و بقعه او نزديک کاخ سليمانيه در سمت شرق بلوار امامزاده حسن(ع) در ضلع جنوب شرقى ميدان قدس (شاه عباسي) در جوار دانشکده کشاورزى شهر کرج واقع شده است .بناي قديم بقعه با گنبدى از کاشيهاى فيروزه اى همراه با خطوط کوفي، متعلق به دوره صفويه بوده و نام امامزاده در برخى از سفر نامه هاى دوره صفوى که در مورد کاروانسراى شاه عباس و کاخ سليمانيه مطالبى نوشته اند ذکر گرديده است.

در سالهاى اخير بناى بقعه به کلى نوسازى شده و بنايى با گنبد و دو مناره رفيع به جاي بناى قبلى احداث گرديده است.گنبد مزبور با کاشى معرق پوشش داده شده و گلدسته ها نيز با کاشيهاى معلقى با نقوشى از نام مبارک على ( ع) پوشيده شده است .يک سالن جهت برگزارى اجتماعات و مراسم در کنار بناى بقعه احداث گرديده است.نام اين بقعه در فهرست بناهاي تاريخى ميراث فرهنگى استان تهران به ثبت رسيده است .