یشرفت جوامع
نگاهی به اشتغال زنان
 عوامل مؤثر، موانع و دیدگاهها امروزه شاغل بودن زنان، یکی از مسائلی است که در اجتماع مطرح است و زنان به علل گوناگون به کار روی می‏ آورند و حتی مجبور گشته ‏اند علاوه بر مسئولیت‏ های خود در خانه و تربیت فرزندان، مسئولیت‏ های اجتماعی را نیز پذیرا گردند. در اینجاست که ما با قشری به عنوان «زنان شاغل» روبه…