گوهر افتخار
حضرت نرجس خاتون (علیها السلام)
درآمد: در ميان زنان و مادران معصومان، نام «نرگس »تلالو و نورانيت خاصى دارد، بانويى كه در قسطنطنيه زاده شد و در قصر قيصر روم شرقى جدپدرى خود رشد كردوبه دليل انتساب از سوى مادر به «شمعون صفا» آن حوارى نيك مسيح، «شهره شهر» فرزانگى گرديد. آن هنگام كه سيزده بهار از عمر او مى گذشت، حوادث و تحولات قصربراى او …