گوستاو جاهودا
جستاری در سلامت روانی فرد و اجتماع در سایه سار قرآن
مقدمه قرآن کریم، آخرین کتاب آسمانی نازل شده بر پیامبر گرامی اسلام به عنوان معجزه جاوید ایشان برای جهانیان، میراث ماندگاری است که ما برای رهایی از ظلمات و تاریکی های فراروی زندگی مان، باید به آن مراجعه کنیم و آن را مورد تدبر و تفحص قرار دهیم، دستورات و راهنمایی های روحبخش آن را جامه عمل بپوشانیم. این کتاب الهی،…