گرایش به اعتیاد
اعتياد
 عليرضا بردبار مقدمه کشور ايران به لحاظ جغرافيايى در منطقه اى واقع شده است که بزرگ ترين منبع توليد مواد مخدر در کنار خود دارد واقع شدن در مسير اصلى قاچاق اين مواد و همچنين برخوردارى جامعه ايران از ويژگى هايى همچون جوان بودن جمعيت و قرار داشتن در دوران گذار و تحولات ناشى از آن جامعه ما را در برابر صدمات مرتب…