گذار جنسیتی
دختران پسر نما و پسران دختر نما
عباس محمدى اصل يكم تغييرات ساختمان لگن مادينگان از نخستين تغييرات ارگانيك در جهت راست قامتي بود كه تحول ستون مهره‌ها را در پي داشت. اين تغييرات، از جهت تحول ساختار دندان‌ها و تطويل دوران رشد جمجمه و مغز و بلوغ و ضرورت تغذيه نوزادان، به حضور زنان وابستگي يافت و سهم‌بري غذا از راه شكار را در مرحله دوم اهميت، پس از ج…