کودک منضبط
شيوه ‏هاى برقرارى نظم در کودکان
 اگر ما بتوانيم دليل واقعى نظم و تربيت کودکان را بفهميم آنگاه همه مشکلات آسان مى شود. منضبط بودن تنها انجام قوانين نيست. کودکى که هميشه دستورات پدر و مادر را انجام مى دهد و ظاهرا کودک آرامى است و هرگز خلاف خواسته پدر و مادر انجام نمى دهد، آيا در آينده مى تواند با تغييرات و مسائلى که در زندگيش به وجود مى …