کودک شیرخواره‏
مديريت پدر در تربيت كودك‏
 انسيه نوش ‏آبادی‏ مديری كه سخن از مديريت اوست دو شأن دارد، شأن مردانگی كه به او اقتدار، قاطعيت و صلابت می‏بخشد و شأن پدری كه وی را سرشار از مهر و شفقت نسبت به فرزند می‏نمايد و پدر در مسير تربيت به اين هر دو امر نيازمند است. محبتی كه او را به سهل‏گيری و آزاد و رهاگذاشتن كودك ترغيب می‏نمايد و قاطعيتی برخواسته از دو…