کودکستان
کودکستان و مهد کودک
مقدمه کودکان بین ۲ تا ۶ سالگى، در مقایسه با نوباوگان و کودکان نوپا، زمان بیشترى را دور از خانه و والدین سپرى می‌کنند. طى ۳۰ سال گذشته، تعداد کودکانى که به کودکستان یا مهدکودک می‌روند، افزایش یافته است. این روند عمدتا به علت افزایش چشمگیر مشارکت زنان در نیروى کار است. در حال حاضر، مادران ۶۷ درصد از …