کودکان خلاق
رشد خلاقيت در کودکان و جلوه‌هاى آن
على غلامپور طالمى مقدمه مطالعات روان‌شناسان درباره خلاقيت نشان داده است که خلاقيت نيز همانند ساير جنبه‌هاى انسان از الگويى پيروى مي‌کند. به نظر آنها خلاقيت در اوايل زندگى و ابتدا در بازى کودک ظاهر مي‌شود و به تدريج در جنبه‌هاى ديگر زندگى از قبيل کار ، مدرسه ، فعاليت‌هاى تفريحى و مشاغل تجلى مي‌کند. ابتک…