نوشته‌ها

تجربه‌هاى عرفانى و شبه ‌عرفانى وارد شد

  اشاره: مقاله حاضر کوشیده ‌است تا تجربه‌هاى عرفانى براساس معیارهاى ویژه‌اى تعریف و شاخص‌بندى شود تا پس از آن بتوان ملاک‌هایى براى تعریف و بازشناسى تجربه‌هاى شبه عرفانى و وجه ممیزه آن‌ها از تجارب اصیل عرفانى تعیین کرد.     بابررسى ملاک‌ها و مشخصه‌هایى که در مکاتب عرفانى قدیم و جدید و…