نوشته‌ها

نظریه برخورد تمدنها

اشاره: عالى جناب ساموئل هانتینگتون، سیاست شناس آمریکایى و استاد علوم سیاسى دانشگاه هاروارد، در تابستان ۱۳۷۲، نظریه جدید (برخورد تمدنها) را مطرح ساخت. در آن مقاله، وى از احتمال نزدیکى و یا اتحاد تمدنهاى اسلامى و کنفوسیوسى و برخورد آنها با تمدن غرب سخن گفته و هشدار داده است.   نظریه برخورد تمد…