کنترل عواطف
اهميت هوش عاطفى در زندگى مشترک
امروزه رو به رشد ازدواج و طلاق باعث شده هوش عاطفى بيش از پيش اهميت پيدا کند.خطر افزايش طلاق بيشتر متوجه زوج هاى تازه ازدواج کرده است . طى سال هاى اخير، پيوندهاى عاطفى ميان زن و شوهر و نيز مرزهاى گسل عاطفى که مى توانند بنيان زندگى را از هم بشکافند ،با دقتى بى سابقه مورد بررسى قرار گرفته اند .شايد بزرگ ترين…