کراجکی
کراجکی (- ۴۴۹قـ)
فقیه و متکلم قرن ۵ ق . ابوالفتح محمد بن علی .کنزالفوائد او یکی از ماندگارترین آثارشیعی در طول تاریخ است .از ولادت و دورۀ آغازین زندگی او اطلاع چندانی نداریم و حتی نمی توان در بارۀ خاستگاه او سخنی گفت ؛ زیرا نه تنها منابع در این باره مطلبی نیاورده اند ، بلکه انتساب او نیزمشخصاً به مواضع جغرافیایی بی ارتبا…