کثير الشک
راههاى درمان وسواس
۱- وسواس جبرى یا بى اختیارى: هر وسواسى، ناهنجار نیست وسواس تا حدودى در همه هست. زمانى به تشخیص وسواس مبادرت مى کنیم که وسواس یا رفتارهاى وسواسى جنبه نامعقول، افراطى، اجبارى و نامتناسب داشته باشد. انصراف از آنها مشکل باشد و درماندگى مشخصى را در فرد برانگیزد. وقت قابل ملاحظه اى را به خود اختصاص دهد و بازده و کن…