چيدمان اتاق
نگاهي به چگونگي چيدمان اتاق جوانان
 جوانان بيش از ساير اعضاي خانواده به فضايي مستقل اما در دل خانواده نياز دارند كه بايد با حمايت و ياري والدين و سليقه خودشان فراهم شود. اتاق يك جوان بايد امكانات و وسايلي تقريبا نزديك به يك خانه مجزا را در خود جاي دهد زيرا نيازهاي جوانان به عنوان افرادي بالغ و كامل فضايي مستقل را مي طلبد كه در آن امكان ز…