پوشش در اسلام
فلسفه پوشش در اسلام
شهید مرتضى مطهرى فلسفه هایى که قبلا براى پوشش ذکر کردیم غالبا توجیهاتى بود که مخالفین پوشش تراشیده اند و خواسته اند آن را حتى در صورت اسلامى اش امرى غیر منطقى ونامعقول معرفى کنند.روشن است که اگر انسان مساله اى را از اول خرافه فرض کند،توجیهى هم که براى آن ذکر مى کند متناسب با خرافه خواهد بود.اگر بحث کن…