پروین طالقانى
دنياى اينترنت، در کمين جوانى
 پروين طالقانى جهان امروز با تحولات و شگفتي هايي همراه است كه در گذشته نظير آن وجود نداشت. دنياي اينترنت، اطلاعات و ارتباطات يكي از ويژگي ها و شگفتي هاي امروز جهان است، كه شرح آن در چند سطر، صفحه و... ممكن نيست، چراكه نمي توان تأثير آن را، در زندگي روزمره و موضوعات شخصي خود، انكار كنيم. در رأس همه اين…