پروین رفیعی نیا

نوشته‌ها

اثربخشی هنردرمانی گروهی کودکان

اثربخشی هنردرمانی گروهی بیانگر بر افزایش مولفه های رفتاری و هیجانی خودپنداره ی کودکان مراکز شبه خانواده

جهت مطالعه این مقاله، به ادامه مطلب مراجعه فرمایید.

هنردرمانی گروهی و خودکارآمدی کودکان آسیب دیده

اثربخشی هنردرمانی گروهی بیانگر بر خودکارآمدی تعاملی کودکان آسیب دیده از سرپرستی

جهت مطالعه این مقاله، به ادامه مطلب مراجعه فرمایید.