وظایف‌ شغلی‌
وجدان كار و احساس تعهد
 شهرام شيركوند بحث وجدان كارى و تعهد سازمانى كاركنان از جمله مباحثى است كه همواره مورد توجه صاحب‌نظران و مديران بوده و شكل‌گيرى آن نيازمند توجه به مؤلفه‌هاي متفاوت است. محور و چارچوب اصلي وجدان كارى سه مؤلفه فرد، كار و مديريت را در بر مي‌گيرد.مشاهدات روزمره ما از خودمان بيانگر اين واقعيت است كه متأس…
زنان‌ در مدیریت‌
طبق‌ آمار سازمان‌ بین‌المللی کار، زنان‌ الجزایر با ۸ درصد کمترین‌ و زنان‌ فنلاندی با ۴۷ درصد بیشترین‌ سهم‌ اشتغال‌ را دارند. جامعه‌پذیری زنان‌ طوری است‌ که‌ آنان‌ را فاقد اعتماد به‌ نفس‌ و تصمیم‌گیری برای رقابت‌ با مردان‌ در فعالیت های اجتماعی تربیت‌ می کند. یک‌ مانع‌ پیشرفت‌ زنان، فقدان‌ فرصت‌ برای کسب‌ تجرب…