وجدان كار
وجدان كار و احساس تعهد
 شهرام شيركوند بحث وجدان كارى و تعهد سازمانى كاركنان از جمله مباحثى است كه همواره مورد توجه صاحب‌نظران و مديران بوده و شكل‌گيرى آن نيازمند توجه به مؤلفه‌هاي متفاوت است. محور و چارچوب اصلي وجدان كارى سه مؤلفه فرد، كار و مديريت را در بر مي‌گيرد.مشاهدات روزمره ما از خودمان بيانگر اين واقعيت است كه متأس…