والدین موفق
فرزندان ما، ناجیان ما نیستند
در قبال رسیدگی و عشقی که به فرزندانمان می دهیم، آنها را مدیون و بدهکار و ناامن نکنیم، به آنها کمک کنیم زندگی های مستقل و ذهن های آرام داشته باشند. فرزندان ما ناجیان ما نیستند. اغلب می پنداریم فرزندی که خیلی به والدینش توجه دارد، فرزندی نمونه و وفادار است ولی چنین نیست، واقعیت این است که وقتی فرزندی، همیشه نگران شماست یعن…
والدین و بچه هایی که دیگر بچه نیستند
 آیا نمی شود فقط دوست باشیم؟ با وجود مشکلات بسیاری که بین والدین و فرزندان بالغشان وجود دارد، آنان هنگام عملکرد در برابر یکدیگر دچار سردرگمی شده که دردسرهایی را منجر می شود. بتی فرین – نویسنده کتاب «‌والدین معقولی برای فرزندان بزرگ خود باشید» می گوید: راحت است که نسبت به مشکلات بی توجه باشیم یا این …
شناسایی خواسته های والدین شرط خانواده موفق «۲»
پیام من برخوردکننده از این پیام در زندگی نباید به صورت روزمره استفاده کرد؛ زیرا آخرین مرحله ی «پیام من» است. هنگامی که پیام های من، در سه مرحله ی قبلی، برای دستیابی به هدف کارآمد نباشند، دشوارترین و شدیدترین پیام من، «پیام من برخوردی» است. این پیام برای کسی فرستاده می شود که مزاحم رسیدن شما به خواست…