واسطه
واسطه فیض الهی
شبهه وهابی­ها می­ گویند: چرا برای درخواست حوایج به سراغ واسطه می رویم و مستقیم از خداوند طلب حاجت نمی­ کنیم. پاسخ شبهه بی­ تردید گردش همه عالم چه در نظام تکوین و چه در نظام تشریع بر اساس اسباب و مسببات است، ما از خورشید نور می­ گیریم، در هنگام تشنگی از آب استفاده می ­نماییم، وقتی مریض می ­شویم از …