وابستگی کودکان
تربيت اراده در كودك
نازخند صبحى مفهوم اراده در كودك ميزان اراده از خواص فطري انسان نيست . انسان اراده را نه با ارث به دست مي آورد و نه با اراده ضعيف و يا قوي به دنيا مي آيد، بلكه اراده نيز همانند بسياري از صفات در جريان فعاليت انساني شكل مي گيرد و شرايط زندگي سهم عظيمي در تكامل اراده دارد. يك اراده پخته و رسيده يك خ…