همسايگان
ارتباط با همسايگان
 خانواده ها و همسايه ها پيچيدگى روز افزون مناسبات اجتماعى، تنوع ارتباطات بين فردى و گستره شبکه هاى اطلاع رسانى درون خانوادگى و برون خانوادگى، ضرورت بازنگرى به اهميت و روش هاى مؤثر برقرارى و استمرار رابطه مفيد، مؤثر و متقابل خانواده ها با همسايه ها را مضاعف مى سازد. بدون ترديد يکى از عوامل مؤثر در ف…