هدف مطالعه
روشهای مطالعه و پژوهش(۱)
 مقدمه خیلى ها در مواجهه با یک نویسنده، مدّرس و خطیب، مى پرسند: شما چگونه به این توفیق، دست یافتید و چگونه در نویسندگى، کلاسدارى و سخنورى به مهارتهایى رسیدید؟ بسیارى نیز به کارهاى پژوهشى و مطالعاتى علاقه دارند، امّا نمى دانند چگونه عمل کنند تا فرصتها و نیروهایشان هدر نرود و براى گمشده خود، به چه کت…