هدفمندی زندگی
علل و عوامل اتلاف زمان و درمان آنها
اهميت زمان و عمر بر هيچ خردمندى پوشيده نيست، به طورى که هيچ انسان موفقى را در عالم نمى توان يافت که توفيق خود را مرهون بهره ورى درست از عمر خود نداند. امام حسين عليه السلام مى فرمايد: «زيانکار کسى است که لحظه، لحظه عمرش را از دست بدهد»[1] ريشه اصلى اتلاف زمان در خصلت هاى فردى ما نهفته است، که بايد علل و ع…
چگونه بر آينده مديريت كنيم؟
جعفر رحمانى مقدمه اي برادر تو همه انديشه اى مابقي خود استخوان و ريشه اى گر گل است انديشه تو گلشنى ور بود خارى تو هيمه گلخنى (1) براساس نظريه موفقيت (انگيزش مبتنى بر موفقيت طلبي)، انسان ها هنگامى عملا به سطوح بالايى از بازدهى و كارآيى نائل مي شوند كه انگيزه كسب موفقيت و پيشرفت در آنان ايجاد شده باشد . ب…
جوان، شادى و نشاط(2)
مهم‏ترين راه كارهاى شادى آفرين عبارت اند از: 1 . ايمان‏ قرآن مجيد رسيدن به اطمينان قلبى را منحصراً در ياد خدا مى‏داند و اين اطمينان، اساس هر نوع شادى است. پژوهش‏هاى روان شناسان غربى نيز نشان مى‏دهد كه افراد معتقد به خدا و جهان آخرت و تعاليم كتاب مقدس، شادتر و براى زندگى، پر انگيزه‏ترند. همچنين افرادى كه ب…