هانس سلیه
تاثیر نماز بر احساس امنیت روانى
نکته بیست و یکم: تاثیر نماز بر احساس امنیت روانى      پس کدامیک از دو دسته مردم سزاوار به امنیت اند (بگویید) اگر مى دانید! (بگو): کسانى که ایمان آورده اند و ایمان خود را به ستم نیامیخته اند.( سوره مبارکه انعام ـ آیه شریفه ۸۲)      هر چند که در پزشکى و زیست شناسى امروزى واژه استرس به معنى هایى متفاوتى …