نیرومندی
ورزش در قرآن(3)
 وقتى به نزديك شهر مدين مى رسد، گروهى از چوپانان را مى بيند كه براى سيراب كردن چهارپايان خود، بر سر چاهى اجتماع كرده‌اند و پايين‌تر از آن‌ها دو زن را مى بيند كه كنارى ايستاده و از گوسفندان خود مراقبت مى كنند، اما به چاه نزديك نمى شود. وضع اين دختران كه بسيار متين و با عفت نيز به نظر مى رسند و در گوشه…