نیاکان
لحوُق «پیوستن» و مؤاخذه کافران به اعمال نیاکان خود از نظر قرآن
درباره لحوق و الحاق شواهد بسیارى داریم؛ در قرآن کریم خداوند بنى اسرائیل آن روز را مورد خطاب و سرزنش قرار مى دهد و خود آنها را مخاطب مى سازد، و به فعل آباء و اجدادشان مؤاخذه مى کند. مانند آیه: «وَ إِذْ قُلْتُمْ یَـ'مُوسَى ' لَن نُؤْمِنَ لَکَ حَتى ' نَرَى اللَهَ جَهْرَهً ؛ و چون گفتید: اى موسى! هرگز براى ت…