نیاز هاى اولیه
نيازهاى زيستى و روانى جوانان
(اى انسان) آيا گمان مى کنى که موجودى خرد و بى مقدارى و حال آن که (راز) جهان عظيمترى در کتاب روح تو مندرج است. درد تو از خود توست ولى نمى دانى و دواى تو نيز در خود توست ولى نمى بينى و تو آن کتاب مبينى هستى که به يارى حروف اندک آن، راز هاى عظيمى آشکار مى شود. منسوب به ديوان اشعار حضرت على ـ عليه…