نیازهای فطری
کودکان و ارزش‌های اخلاقی و معنوی مکاتب الهی
نیاز به خلاقیت و احساس شخصیت اگر بتوانیم روح آفرینندگی را که با کوشش کودک برای ادراک دنیای پیرامونش آغاز به رشد می‌کند، محافظت کنیم و کودک را در ابراز احساساتش، آزاد بگذاریم، او را یاری کرده‌ایم تا انسانی آفریننده و سازنده بار آید. به عنوان مثال، والدین باید برای برداشتن اشیاء کودک، از او اجازه بگی…
سبک زندگی فطری(1)
یکی از رسالت های مهم روحانیت ارائه مدل اسلامی از سبک زندگی متناسب با آموزه های اسلامی است. چرا که امروزه با هجم وسیع تبلیغات غرب در تحمیل فرهنگ غربی به عنوان بهترین مدل زندگی، فرهنگ زندگی مسلمین دچار اختلالات فراوان گشته است. از این رو روحانیت به جهت جایگاه تبلغی و هدایتی که نسبت به مردم دارد می بایست…
سبک زندگی فطری(2)
8. اگر سبک‌ زندگی،‌ فعل و انفعال فرد را در محیط زندگی او نشان می دهد كه اصلی انسجام بخش بر آن حاكم است و عرصه ای از زندگی را تحت پوشش دارد؛ سبک زندگی فطری مجموعه رفتارها و کنش هایی است که مبتنی بر ارزشهای فطری انسان بنا شده است تا گام به گام در مسیر سعادت و تعالی قرار بگیرد. از این رو، این طرز تلقی ا…
الگوهای رفتاری؛ تفریحات سالم در اسلام
فرهنگ عمومی نیازمند الگوهای رفتاری مناسب است که می بایست از سوی رهبران و مسئولان جامعه ارایه و به کار گرفته شود تا به عنوان یک عادت دوم به شکل غیر ارادی از سوی همه افراد جامعه یا اکثریت آنان در آید. جامعه اسلامی نیازمند الگوهای رفتاری مبتنی بر فرهنگ اسلام و ارزش های آن است. هدف نویسنده از نگارش این مطل…