نيازهاى زيستى
نیازهاى زیستى و روانى جوانان
(اى انسان) آیا گمان مى کنى که موجودى خرد و بى مقدارى و حال آن که (راز) جهان عظیمترى در کتاب روح تو مندرج است. درد تو از خود توست ولى نمى دانى و دواى تو نیز در خود توست ولى نمى بینى و تو آن کتاب مبینى هستى که به یارى حروف اندک آن، راز هاى عظیمى آشکار مى شود. منسوب به دیوان اشعار حضرت على(علیه ا…