نماز آیات
نماز آیات و احکام آن
قرائت نماز آیات در هنگام خسوف واجب شرعی است؛ آنچه در زیر می خوانید طریقه قرائت نماز آیات است: نماز آیات دو رکعت است و در هر رکعت پنج رکوع دارد ، که به دو روش خوانده می شود . صورت اول: بعد از نیت و تکبیره الاحرام، حمد و سوره خوانده شود و به رکوع برود، سپس سر از رکوع برداشته و دوباره حمد و سوره را بخ…